Emilio Ichikawa: Reinaldo Arenas y MiamiReinaldo Arenas y Miami, por Emilio Ichikawa.